Wedstrijdvoorwaarden spaarkaartactie Week van de Korte Keten 2024

Artikel 1: Organisator en wedstrijdvoorwaarden

 

De spaarkaartactie Week van de Korte Keten 2024 wordt georganiseerd door VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw) i.s.m.  Provincie Vlaams-Brabant, Provincie Limburg, Provincie Antwerpen, Provincie Oost-Vlaanderen en Provincie West-Vlaanderen. De maatschappelijke zetel van VLAM is gevestigd in de Simon Bolivarlaan 17, 1000 Brussel, met KBO-nr. 0454 423 323 en RPR Brussel, allen tesamen hierna genoemd ‘de Organisator’.

 

De wedstrijdvoorwaarden en regels gelden voor de deelnemers aan de spaarkaartactie die de organisator via de deelnemende korteketenverkooppunten in Vlaanderen organiseert.

 

De wedstrijdvoorwaarden zijn vrij toegankelijk op de website www.weekvandekorteketen.be. Deelnemers die een kopij van  de wedstrijdvoorwaarden wensen te ontvangen, moeten een mail sturen naar info@rechtvanbijdeboer.be

Artikel 2: Deelnemers

 

De actie staat open voor alle natuurlijke personen met hoofdverblijfplaats in België op voorwaarde dat ze meerderjarig zijn,  Deelname aan de actie is gratis. Elke deelnemer doet individueel mee aan de actie en kan meerdere malen deelnemen door het invullen van meerdere spaarkaarten. Er wordt maximaal één prijs per postadres toegekend.

Artikel 3: Spaarkaartactie en wedstrijd

 

De spaarkaartactie verloopt via de deelnemende verkooppunten actief in de korte keten. Deze actie loopt van 18 mei 2024 en eindigt op 30 juni 2024. Enkel de deelnames ontvangen uiterlijk op 30 juni 2024 om 23:59:59 worden in aanmerking genomen.

 

De deelnemer dient:

 

  •  3 stickers (minstens 2 verschillende kleuren) te verzamelen bij minstens 2 verschillende deelnemende korteketenverkooppunten
  • De stickers kleven op een spaarkaart verkregen bij 1 van de deelnemende korteketenverkooppunten
  • De spaarkaart volledig ingevuld afgeven bij een deelnemend korteketenverkooppunt.

De spaarkaarten zijn gedurende de spaarkaartactie te verkrijgen bij de deelnemende korteketenverkooppunten. Per aankoop bij een deelnemend korteketenverkooppunt ontvangt de deelnemer een gekleurde sticker met label korte keten. De spaarkaarten zijn voorzien van drie lege vakken. Deelnemers kleven de ontvangen stickers in deze lege vakken. 

Een spaarkaart is geldig voor deelname wanneer de spaarkaart: 

 

  • 3 geldige stickers bevat, waarvan minimaal 2 verschillende kleuren stickers; 
  • volledig en duidelijk leesbaar werd ingevuld: voornaam, naam, adres, postcode, gemeente, e-mailadres, naam van dekorteketenproducent waar de kaart werd ingediend;
  • ingediend werd op de laatste dag van de actie om 23:59:59 uur bij een deelnemende korteketenproducent. Enkel geldige spaarkaarten komen in aanmerking voor deelname aan de actie. Contactgegevens worden alleen gebruikt om bij de deelnemer melding te maken van het winnen van een prijs en de manier van overhandiging. De lijst van deelnemende korteketenverkooppunten wordt gepubliceerd op www.weekvandekorteketen.be.

 

Artikel 4: Prijs

 

Elke provincie voorziet een prijzenpot. Elk deelnemend verkooppunt zal 5 spaarkaarten loten en bezorgen aan de Provincie. De prijzen worden dan via trekking toebedeeld aan de deelnemers die een geldige spaarkaart instuurden. De te winnen prijzen worden bij aanvang van de actie op www.weekvandekorteketen.be vermeld.

 

De prijzen zijn niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.

 

De organisator kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, of omwille van veiligheidsoverwegingen of andere redenen van overmacht,  de wedstrijdvoorwaarden annuleren of wijzigen.

 

De Organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden georganiseerd door VLAM vzw voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van inbreuk op één van de  wedstrijdvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname ter kwader trouw aan een wedstrijd.

 

De Organisator      maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. De  Organisator      kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

 

Artikel 5: Winnaars

 

De winnaars worden uiterlijk 31 augustus 2024 gecontacteerd via het mailadres vermeld op de ingevulde spaarkaart. Elke deelnemer dient binnen de 30 dagen te reageren via mail, indien dit niet gebeurt, vervalt het recht op de prijs. Er zal geen rekening worden gehouden met incorrecte contact- en adresgegevens via privébericht doorgegeven. In het geval een van de door de deelnemer opgegeven contactgegevens niet blijk     en te stroken met de realiteit, kan dit voldoende reden zijn om de deelnemer – ook als winnaar – van de wedstrijd uit te sluiten. 

 

Artikel 6: Verloop wedstrijd

 

De praktische opvolging van de wedstrijd en de verwerking van de deelnames zal gebeuren door de provincies. VLAM vzw      houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd, waarvan de uitslag onherroepelijk en bindend is en niet kan worden aangevochten om welke reden dan ook. Over de deelname en het verloop van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails noch telefoongesprekken).

 

Artikel 7: Sancties

 

Bij schending van de wedstrijdvoorwaarden, poging tot fraude of vaststelling van pertinente oneerlijkheden, wordt de betrokken deelnemer uit de wedstrijd ontzet en kan deze niet opnieuw      deelnemen     , indien de wedstrijdperiode van de wedstrijd nog loopt.

 

Artikel 8: Aanvaarding wedstrijdvoorwaarden

 

Door hun deelname aan de wedstrijd aanvaarden      de deelnemers      n de wedstrijdvoorwaarden. Elke deelnemer wordt geacht de wedstrijdvoorwaarden volledig gelezen te hebben, te begrijpen en zonder enige beperking te aanvaarden. Hoe dan ook is iedere betwisting omtrent de wedstrijdvoorwaarden en de wedstrijd uitgesloten.

 

Artikel 9: Privacyvoorwaarden

 

Overeenkomstig de wijze omschreven in de privacyverklaring op de websites van de provincies en www.weekvandekorteketen.be worden volgende persoonsgegevens van de deelnemers bijgehouden:

 

        Naam en voornaam

        Adres

        E-mailadres

 

Deze gegevens worden opgenomen in een bestand bestemd voor de wedstrijdadministratie, o     m contact met de deelnemer      te kunnen nemen aangaande       deelname en/of desgevallende prijs, Voor identificatie van de winnaar evenals voor de eventuele publicatie van de naam, voornaam en woonplaats in de pers en op de website van de winnaar. De deelnemer gaat eveneens akkoord met deelname aan een fotografische of audiovisuele reportage, zonder recht op bijkomende vergoedingen bij winnen van de wedstrijd.).

De deelnemer bevestigt bij deelname dat hij/zij kennis heeft genomen van deze privacyvoorwaarden en de privacyverklaring (inbegrepen de rechten die de deelnemer heeft) op de voormelde website van de organisator en de deelnemer geeft toestemming voor de voormelde verwerking van de persoonsgegevens.

 

Artikel 12: Bevoegde rechtbanken

 

Deze wedstrijdvoorwaarden werden opgesteld naar Belgisch recht. In voorkomend geval zijn de Nederlandstalige rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

 

Artikel 13: Beschikbaarheid

 

De wedstrijd is enkel geldig in Vlaanderen en is beschikbaar bij de deelnemende korteketenverkooppunten. De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor de wedstrijd tussentijds te wijzigen en/of de wedstrijd voortijdig te beëindigen om organisatorische redenen, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens organisator kan doen gelden.